Om torpinventeringen

Bjurbäcks torpinventering är ett nystartat projekt med än så länge endast ett fåtal uppgifter. Förhoppningen är att sidan i framtiden kommer att fyllas med material om de flesta kända torp och backstugor i socknen. Vi tar tacksamt emot text och bilder som kan bidraga till innehållet i inventeringen.

Beträffande vilka personer som varit bosatta på de olika platserna kommer materialet till största delen från det arbete som Inga och Karin Gustafsson genomförde på 80-talet i en tid då inga uppgifter fanns att hämta på internet utan allt var ett idogt letande i gamla arkiv.

Förordet till 80-talets torpinventeringen följer här nedan.

I slutet av 1970-talet beslöt Bjurbäcks Hembygdsförening att genomföra fullständigast möjliga inventering av torpen inom socknens nuvarande gränser. Efter en grovinventering igångsattes det fältarbete som består av lokalisering och utmärkning i terrängen. På samma gång startades en studiecirkel vars verksamhet pågick några år framåt, och där de äldre deltagarna kunde bidra med värdefulla upplysningar. Den praktiska utmärkningen består av sågade ekstolpar med kopparplåtar på vilka instansats namn på torp och rote m.m.

Föreliggande dokumentation, ett resultat av ett omfattande arbete av Inga och Karin Gustafsson, Grytered, gäller tiden från början av 1700-talet till ett par decennier in på 1900-talet. Torpen har förtecknats i den ordning de i regel förekommer i källmaterialet och placerats in i respektive rote efter nutida roteindelning. Det förekommer i källmaterialet osäkerhetsfaktorer såsom varierande namn på rotarna, svårtydbar text, direkta felskrivningar etc. Några torp som förekommer i källmaterialet har ej kunnat lokaliseras geografiskt men har likväl redovisats i denna förteckning.

 Källmaterial har varit:

1 Husförhörslängder fr.o.m. 1787 gällande Bottnaryds förs. Skaraborgs län och Bjurbäcks förs. Skaraborgs län

2 Dödböcker och Vigselböcker fr.o.m. 1733,

3 Födelseböcker fr.o.m. 1740

4 Församlingsböcker

Det är hembygdsföreningens förhoppning att de läsare som finner felaktigheter eller tror sig kunna, komplettera materialet vänder sig till föreningen.

Bjurbäck, Mullsjö 1987

Bjurbäcks Hembygdsförening

Inga Gustafsson, Karin Gustafsson och Aina Fransson under torpinventeringen på 1980-talet